authoritarian state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authoritarian state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authoritarian state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authoritarian state.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • authoritarian state

    a government that concentrates political power in an authority not responsible to the people

    Synonyms: authoritarian regime

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).