autarky economy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autarky economy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autarky economy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autarky economy.

Từ điển Anh Việt

  • Autarky economy

    (Econ) Nền kinh tế tự cung tự cấp