autarchic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autarchic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autarchic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autarchic.

Từ điển Anh Việt

  • autarchic

    /ɔ:'tɑ:kik/ (autarchical) /ɔ:'tɑ:kikəl/

    * tính từ

    (thuộc) chủ quyền tuyệt đối

    (như) autarkic

Từ điển Anh Anh - Wordnet