austrotaxus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austrotaxus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austrotaxus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austrotaxus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • austrotaxus

    a gymnosperm genus having one species: New Caledonian yew

    Synonyms: genus Austrotaxus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).