audio-frequency oscillator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audio-frequency oscillator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audio-frequency oscillator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audio-frequency oscillator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • audio-frequency oscillator

    * kỹ thuật

    bộ dao động âm tần