attributable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attributable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attributable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attributable.

Từ điển Anh Việt

 • attributable

  /ə'tribjutəbl/

  * tính từ

  có thể quy cho

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • attributable

  capable of being attributed

  the collapse of the movement was attributable to a lack of morale

  an idea attributable to a Russian

  Antonyms: unattributable