atrophy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atrophy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atrophy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atrophy.

Từ điển Anh Việt

 • atrophy

  /'ætrəfi/

  * danh từ

  sự teo

  sự hao mòn

  * ngoại động từ

  làm teo

  làm hao mòn

  * nội động từ

  teo đi

  hao mòn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atrophy

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng teo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atrophy

  a decrease in size of an organ caused by disease or disuse

  Synonyms: wasting, wasting away

  any weakening or degeneration (especially through lack of use)

  Synonyms: withering

  undergo atrophy

  Muscles that are not used will atrophy