atrioventricular node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atrioventricular node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atrioventricular node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atrioventricular node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atrioventricular node

    * kỹ thuật

    y học:

    hạch nách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atrioventricular node

    a node of specialized heart muscle located in the septal wall of the right atrium; receives impulses from the sinoatrial node and transmits them to atrioventricular bundle