atomization of liquid fuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomization of liquid fuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomization of liquid fuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomization of liquid fuel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomization of liquid fuel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phun nhiên liệu lỏng