athwart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

athwart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm athwart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của athwart.

Từ điển Anh Việt

 • athwart

  /ə'θwɔ:t/

  * giới từ & phó từ

  ngang qua, xiên xéo từ bên này sang bên kia

  to throw a bridge athwart a river: lao cầu qua sông

  trái với, chống với, chống lại

  athwart someone's plans: chống lại (cản trở, làm hỏng) kế hoạch của ai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • athwart

  * kỹ thuật

  cắt ngang

  nghiêng

  xiên

  xuyên qua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • athwart

  at right angles to the center line of a ship

  Similar:

  obliquely: at an oblique angle

  the sun shone aslant into his face

  Synonyms: aslant