ateria alveolaris inferior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ateria alveolaris inferior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ateria alveolaris inferior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ateria alveolaris inferior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ateria alveolaris inferior

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch ổ răng dưới