aterian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aterian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aterian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aterian.

Từ điển Anh Việt

  • aterian

    * tính từ

    thuộc văn hoá atêriên (văn hoá đồ đá cũ của Bắc Phi)