astreus hygrometricus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astreus hygrometricus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astreus hygrometricus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astreus hygrometricus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • astreus hygrometricus

    a common species of earthstar widely distributed in sandy soil; the gleba is a pale tan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).