associativity relation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associativity relation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associativity relation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associativity relation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associativity relation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quan hệ kết hợp