aspiration level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspiration level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspiration level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspiration level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aspiration level

    * kinh tế

    mức kỳ vọng