aspirate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspirate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspirate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspirate.

Từ điển Anh Việt

 • aspirate

  /'æspərit/

  * tính từ

  (ngôn ngữ học) bật hơi (âm)

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) âm bật hơi

  âm h

  * ngoại động từ

  (ngôn ngữ học) phát âm bật hơi

  hút ra (khí, chất lỏng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aspirate

  * kỹ thuật

  hút

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aspirate

  a consonant pronounced with aspiration

  remove as if by suction

  aspirate the wound

  Synonyms: draw out, suck out

  pronounce with aspiration; of stop sounds

  suck in (air)