aspergillus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspergillus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspergillus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspergillus.

Từ điển Anh Việt

 • aspergillus

  /,æspə'dʤiləs/

  * danh từ

  (thực vật học) nấm cúc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aspergillus

  * kinh tế

  nấm cúc

  * kỹ thuật

  nấm quạt Aspergillus

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aspergillus

  genus of common molds causing food spoilage and some pathogenic to plants and animals

  Synonyms: genus Aspergillus