aspergillus fumigatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspergillus fumigatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspergillus fumigatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspergillus fumigatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aspergillus fumigatus

    a mold causing aspergillosis in birds and man

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).