aspalathus cedcarbergensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspalathus cedcarbergensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspalathus cedcarbergensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspalathus cedcarbergensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aspalathus cedcarbergensis

    Similar:

    rooibos: South African shrub having flat acuminate leaves and yellow flowers; leaves are aromatic when dried and used to make an herbal tea

    Synonyms: Aspalathus linearis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).