ascomycetous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascomycetous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascomycetous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascomycetous.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ascomycetous

    related to or characteristic of fungi of the class Ascomycetes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).