ascomycetous fungus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascomycetous fungus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascomycetous fungus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascomycetous fungus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ascomycetous fungus

    Similar:

    ascomycete: any fungus of the class Ascomycetes (or subdivision Ascomycota) in which the spores are formed inside an ascus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).