ascitic fluid culture medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascitic fluid culture medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascitic fluid culture medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascitic fluid culture medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascitic fluid culture medium

    * kỹ thuật

    y học:

    mô trường nuôi cấy dịch cổ trướng