aryan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aryan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aryan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aryan.

Từ điển Anh Việt

 • aryan

  /'eəriən/

  * tính từ

  (thuộc) người A-ri-an

  * danh từ

  người A-ri-an

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aryan

  (according to Nazi doctrine) a Caucasian person of Nordic descent (and not a Jew)

  a member of the prehistoric people who spoke Proto-Indo European

  Synonyms: Indo-European

  Similar:

  indo-european: of or relating to the former Indo-European people

  Indo-European migrations

  Synonyms: Indo-Aryan