arty horizontal lines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arty horizontal lines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arty horizontal lines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arty horizontal lines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arty horizontal lines

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các đường kẻ mỹ thuật