arthropod family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arthropod family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arthropod family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arthropod family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arthropod family

    any of the arthropods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).