arteriosclerotic parkinsonism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteriosclerotic parkinsonism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteriosclerotic parkinsonism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteriosclerotic parkinsonism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteriosclerotic parkinsonism

    * kỹ thuật

    y học:

    hội chứng Parkison xơ cứng động mạch