arsin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arsin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arsin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arsin.

Từ điển Anh Việt

  • arsin

    * danh từ

    (hoá học) Acsin, acsen hidrua