arris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arris.

Từ điển Anh Việt

 • arris

  /'æris/

  * danh từ

  cạnh nhọn (bờ nóc nhà...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arris

  * kỹ thuật

  cạnh

  gờ

  nẹp

  sườn

  xây dựng:

  cạnh nhọn

  góc nhô