arris hip tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arris hip tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arris hip tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arris hip tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arris hip tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngói ở sống mái

    sườn mái hông