arouser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arouser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arouser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arouser.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arouser

    Similar:

    waker: someone who rouses others from sleep

    Synonyms: rouser

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).