armchair liberal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armchair liberal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armchair liberal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armchair liberal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armchair liberal

    a person of liberal ideals who takes no action to realize them

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).