arcsine distribution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcsine distribution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcsine distribution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcsine distribution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcsine distribution

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân phối acsin

    phân phối acsine