arceuthobium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arceuthobium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arceuthobium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arceuthobium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arceuthobium

    genus of chiefly American plants parasitic on conifers

    Synonyms: genus Arceuthobium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).