arbutus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbutus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbutus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbutus.

Từ điển Anh Việt

  • arbutus

    /ɑ:'bju:təs/

    * danh từ

    (thực vật học) cây dương mai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arbutus

    any of several evergreen shrubs of the genus Arbutus of temperate Europe and America