arbitrary grid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbitrary grid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbitrary grid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbitrary grid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arbitrary grid

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    lưới tọa độ tùy ý