aramaic script nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aramaic script nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aramaic script giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aramaic script.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aramaic script

    Similar:

    aramaic: an alphabetical (or perhaps syllabic) script used since the 9th century BC to write the Aramaic language; many other scripts were subsequently derived from it

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).