aralla papyrifera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aralla papyrifera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aralla papyrifera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aralla papyrifera.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aralla papyrifera

    * kỹ thuật

    y học:

    cây thông thảo