approximation algorithm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approximation algorithm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approximation algorithm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approximation algorithm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • approximation algorithm

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thuật toán gần đúng

    thuật toán xấp xỉ