apprehensible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apprehensible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apprehensible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apprehensible.

Từ điển Anh Việt

  • apprehensible

    /,æpri'hensəbl/

    * tính từ

    hiểu rõ được, tính thấy rõ được, tính lĩnh hội được, có thể nắm được

Từ điển Anh Anh - Wordnet