apollo asteroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apollo asteroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apollo asteroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apollo asteroid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apollo asteroid

    an asteroid whose orbit crosses the Earth's orbit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).