apogon maculatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apogon maculatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apogon maculatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apogon maculatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apogon maculatus

    Similar:

    flame fish: a cardinalfish found in tropical Atlantic coastal waters

    Synonyms: flamefish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).