apogonidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apogonidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apogonidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apogonidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apogonidae

    bright-colored marine fishes that incubate eggs in the mouth

    Synonyms: family Apogonidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).