apochromatic lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apochromatic lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apochromatic lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apochromatic lens.

Từ điển Anh Việt

  • apochromatic lens

    (Tech) thấu kính tiêu sắc phức