aphid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aphid

    any of various small plant-sucking insects

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).