aphetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphetic.

Từ điển Anh Việt

  • aphetic

    /ə'fetik/

    * tính từ

    (thuộc) hiện tượng mất nguyên âm đầu (không phải trọng âm, ở một từ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aphetic

    produced by aphesis