aphetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphetically.

Từ điển Anh Việt

  • aphetically

    xem aphesis