aortic plexus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aortic plexus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aortic plexus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aortic plexus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aortic plexus

    a plexus of lymph nodes in the lower portion of the abdominal aorta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).