aoristic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aoristic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aoristic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aoristic.

Từ điển Anh Việt

  • aoristic

    /eə'ristik/

    * tính từ

    (ngôn ngữ học) (thuộc) thời bất định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aoristic

    of or relating to the aorist tense