aoristically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aoristically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aoristically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aoristically.

Từ điển Anh Việt

  • aoristically

    xem aorist