antistat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antistat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antistat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antistat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antistat

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vật chống từ